Aktywna edukacja \ O programie


    W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do  programu Aktywna edukacja. Program ten jest realizowany 
w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pracami związanymi z realizacją Aktywnej edukacji zajmuje się zespół w skład którego wchodzi Dyrektor Szkoły i trzech nauczycieli. Jeden z nauczycieli pełni rolę koordynatora szkolnego, pozostali – koordynatorów przedmiotowych.
Szkolnym koordynatorem programu została p. Mirosława Trafas, natomiast koordynatorami przedmiotowymi są: p. Aldona Kalupa i p. Marek Kasprzak.
Celem Aktywnej edukacji jest przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
w procesie dydaktycznym.
Zaangażowani w program nauczyciele biorą udział w interaktywnym kursie e-learningowym, a także uczestniczą w spotkaniach lokalnej sieci współpracy, w których nauczyciele z różnych szkół wymieniają wiedzę i doświadczenia związane z wprowadzaniem i stosowaniem TIK w edukacji.