Zajęcia pozalekcyjne \ Koło geograficzne


Program skierowany jest do uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych przedmiotem-geografia. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami najczęściej aktywnymi. Zmuszają one uczniów do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Gimnazjaliści uczą się podejmować decyzje, funkcjonować w grupie, odpowiadać za własne posunięcia. Zdobyte umiejętności i wiedza mają przygotować uczniów do stosowania wiedzy geograficznej w życiu, w trakcie egzaminu gimnazjalnego, konkursów przedmiotowych oraz ułatwiać kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. Zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.


CELE PROGRAMU

• Budzenie i rozwijanie zainteresowań ucznia geografią jako nauką przez uświadomienie jej przydatności w życiu i gospodarczej działalności człowieka

• Uczenie dostrzegania, obserwowania, rozumienia i wartościowania zjawisk oraz procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym

• Wyjaśnienie przyczyn i skutków zróżnicowania przyrody oraz życia i działalności człowieka

• Lokalizowanie obiektów i zjawisk oraz ocena ich z różnych punktów widzenia: moralnych, patriotycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych

• Diagnozowanie przydatności środowiska dla potrzeb człowieka, a także przewidywanie kierunków zmian, jakie zachodzą w wyniku działalności człowieka

• Dostrzeganie piękna przyrody i tkwiących w niej wartości, oraz odczuwanie potrzeby oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi

• Stwarzanie uczniom warunków do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł

• Wszechstronne kształtowanie osobowości uczniów, ich sprawności umysłowych i praktycznych