Biblioteka \ Regulamin ICIM


INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

           
    Zasady korzystania:


1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz  pracownicy Szkoły
    Podstawowej i Gimnazjum
2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach
    naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza
4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis
    ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje  możliwość osobistej 
    rezerwacji komputera wcześniej.
6. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi  godzinami lekcyjnymi lub
   w godzinach wolnych spowodowanych zmianą planu lekcji. W czasie przerw lekcyjnych
   komputery są niedostępne. W wyjątkowych sytuacjach można korzystać z komputerów w
   dużą przerwę.
7. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych
    programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza np. włączać
   i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera. Nie wolno dokonywać żadnych zmian
   systemowych.
10. Użytkownik może założyć swoją teczkę, podpisać ją imieniem i nazwiskiem oraz zapisać
      w „Moich dokumentach”. Inni użytkownicy nie mają prawa ich otwierać.
11. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane za zgodą
      bibliotekarza.
13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać
      natychmiast bibliotekarzowi.
14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza i całkowity zakaz spożywania posiłków.
15. Po zakończeniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran
      z wyświetlonym pulpitem.
16. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
      nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
17. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz
    z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy,
    łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.