Biblioteka \ Regulamin biblioteki


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice. Mają oni prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Zadania biblioteki szkolnej:

1.  Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz dokumentów pracy szkoły.

2.  Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

3.  Organizowanie warsztatu informacyjnego.

4.  Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, współpraca
z nauczycielami, wychowawcami w zakresie ich realizacji.

5.  Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji. Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6.  Przygotowanie użytkowników do samokształcenia i edukacji ustawicznej,

7.  Promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, np.: konkursy, spotkania z autorami, wystawy.

8.   Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami wspomagającymi edukację. Współpraca z rodzicami w zakresie promowania czytelnictwa i wzbogacania księgozbioru.

9.    Promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkołą.

10.  Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Zasady korzystania z zasobów bibliotecznych:

1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko, w liczbie do trzech egzemplarzy, na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń.

2. Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej książki. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówienia na daną pozycję.

3. W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję nauczyciel bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej zwrot przed upływem terminu wypożyczenia.

4. Dokumentami uprawniającymi do wypożyczania jest zapis ucznia do oddziału szkolnego, a w przypadku dorosłych ( rodziców i pracowników szkoły)dowód osobisty.

5. Czytelnicy mają obowiązek szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów, a także kulturalnego zachowania się w bibliotece. Przebywanie w pomieszczeniu biblioteki równoznaczne jest z korzystaniem z jej zbiorów.

6. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, użytkownik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu.

7. Godziny pracy biblioteki dostosowuje się do rozkładu zajęć lekcyjnych celem umożliwienia wszystkim korzystającym z biblioteki dostępu do jej zbiorów.        

8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Uczniom, którzy nie rozliczyli się z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości. Uczeń kończący szkołę musi rozliczyć się z biblioteką na podstawie karty obiegowej, a obowiązku tego muszą dopilnować rodzice.

8. Odchodzący ze szkoły pracownicy oraz uczniowie zmieniający w trakcie roku szkolnego  szkołę mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.

9. Czytelnicy mają prawo do odpłatnego wykonywania kopii artykułów z czasopism
i fragmentów książek. Wysokość opłat określi dyrektor szkoły.

10. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków.

11. Pomocą w pracy bibliotekarza są uczniowie z aktywu bibliotecznego pełniący rotacyjnie dyżury; korzystający z zasobów  biblioteki muszą respektować ich uwagi i polecenia.

12. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, które znajduje się w lokalu bibliotecznym określa odrębny regulamin.