Dokumenty \ Zasady rekrutacji


Zasady przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

w roku szkolnym 2020/2021


I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe z dnia 14  grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 ogłoszony dnia 19.06.2019 r.) – dalej u.s.o.

 b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)


c) rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących

obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 31)


II. Obowiązek szkolny.

1. W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a)   urodzone w 2013 r.

b) urodzone  w 2014 r. na wniosek rodziców i po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno-  Pedagogicznej

III. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych.

1. Kandydaci zamieszkali odpowiednio w obwodzie szkoły podstawowej:

a) nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu;

b) są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane kandydatów
i rodziców ( prawnych opiekunów kandydatów), określone w ustawie o systemie oświaty.

2. Kandydaci zamieszkali odpowiednio poza obwodem  szkoły podstawowej:

a) podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu;

b) mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (czyli przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych odpowiednio  w obwodzie szkoły podstawowej).

IV. Termin rekrutacji.

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021  prowadzony jest przez szkołę od 02.03.2020 r. do 16.03.2020  r.

2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 67 256-71-47 lub na stronie internetowej szkoły (http://sppolajewo.eu/)


IV. Zasady rekrutacji

1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 punktów),

b) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej  (5 punktów),

c) miejsce pracy  jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Połajewo  ( 4 punkty),

d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych  w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki (3 punkty).

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia  w/w kryteriów jest oświadczenie złożone przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

3. Decyzję w sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych podejmuje Dyrektor Szkoły.

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko

obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.


VII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia w przypadku dziecka z obwodu,

b) pobraniu w sekretariacie wniosku w przypadku dziecka  spoza obwodu,

c) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu zgłoszenia/wniosku w sekretariacie szkoły,

d) dostarczeniu kserokopii aktu urodzenia dziecka (do wglądu). 

IX. Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka,

które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w terminie do dnia 24.03.2020 r.

Pliki do ściągnięcia: